ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ MBR, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ

Η διήθηση με μεμβράνες υπερδιήθησης UF αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο τεταρτοβάθμιας επεξεργασίας, προκειμένου για επαναχρησιμοποίηση με απεριόριστη άρδευση (βάση και σχετικής ΚΥΑ 145116/2011).