ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑΝΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ

Ως νανοφυσαλίδες σε ένα υγρό ή υδατικό διάλυμα, εννοούνται οι φυσαλίδες αερίου που έχουν διάμετρο μικρότερη από 100 nm και είναι αόρατες με γυμνό μάτι. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μια νανοφυσαλίδα είναι 2.500 φορές μικρότερες από έναν κόκκο αλατιού, ενώ σε μια μικροφυσαλίδα διαμέτρου 40 μm, χωρούν περίπου 60 εκατομμύρια νανοφυσαλίδες.

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους τους, οι νανοφυσαλίδες διαθέτουν ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά όπως, ουδέτερη άνωση εντός νερού, ισχυρά αρνητικό επιφανειακό φορτίο και πολύ μεγάλη επιφάνεια σώματος ανά μονάδα όγκου.

Τα χαρακτηριστικά αυτά, προσδίδουν στις νανοφυσαλίδες ιδιαίτερες φυσικοχημικές ιδιότητες και συμπεριφορές, τις οποίες μπορούμε και εκμεταλλευτούμε και να εφαρμόσουμε για τη βελτίωση του νερού σε πλήθος παραγωγικών δραστηριοτήτων, την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και υγρών διαλυμάτων, τη βιομηχανία καθώς και το φυσικό περιβάλλον.