Τυροκομεία – Γαλακτοκομικά

Ιδιαίτερα σημαντικός κλάδος της διατροφικής βιομηχανίας η τυροκομία, συνοδεύεται από το μεγάλο πρόβλημα των αποβλήτων της τυροκομικής επεξεργασίας. Τα απόβλητα των τυροκομείων είναι εξαιρετικά επιβαρυμένα και δύσκολα στη διαχείρισή τους. Για να καταλάβουμε την οξύτητα του προβλήματος, αρκεί να σημειώσουμε πως το τυρόγαλα (υγρό απόβλητο των τυροκομείων) φθάνει στο 75%-80% του εισερχομένου γάλακτος που επεξεργάζεται μια τυροκομική μονάδα, χωρίς βέβαια στην ποσότητα αυτή να συνυπολογίζονται τα νερά πλύσης.

Το τυρόγαλο έχει 100 φορές πιο υψηλό ρυπαντικό φορτίο από εκείνο των αστικών λυμάτων (μέχρι και 35.000 mg/lt BOD5 έναντι 150 έως 350 mg/lt BOD5).