Σφαγεία – Επεξεργασία κρέατος

Τα υγρά απόβλητα από τα σφαγεία και τις μονάδες κρεατοσκευασμάτων, περιέχουν συγκεκριμένα οργανικά συστατικά που προκαλούν τις υψηλές συγκεντρώσεις BOD5,COD, SS, FOG (λίπη και έλαια). Τα απόβλητα από την παραγωγή κρέατος (κυρίως) παρουσιάζουν επίσης υψηλές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία και τη παροχή.

 Ανάλογα με τις απαιτήσεις εξόδου, σχεδιάζουμε και παραδίδουμε μία ολοκληρωμένη εγκατάσταση που περιλαμβάνει μηχανική και φυσικοχημική επεξεργασία καθώς και βαθμίδα βιολογικής επεξεργασίας εφόσον απαιτείται (συνήθως για διάθεση σε αποδέκτη).

 

 Όρια των ελεγχόμενων παραμέτρων

Μέση τιμή ρύπανσης  υγρών αποβλήτων από βιομηχανία κρέατος

Συνήθη όρια διάθεση λυμάτων  στο δημόσιο σύστημα αποχετεύσεων (ορίζεται από αρμόδια αρχή)

Δείκτης

mg/l

Μέσος όρος [mg/l]

Μέγιστο  [mg/l]

Απαίτηση για την αποτελεσματικότητα [%]

BOD5

2500

500

1000

70

COD

4000

1500

2400

50

SS

2500

500

800

80

Διαλυτά συστατικά

1000

50

100

90

 

Περιγραφή διεργασιών πρωτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών απόβλητων

Γενικά, αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

 • Χονδροεσχαρισμός  

• Λεπτοεσχαρισμός

• Χημική προεπεξεργασία των λυμάτων

• Επίπλευση με υποβοήθηση πεπιεσμένου αέρα

 

Χονδροεσχαρισμός

Πριν την εισαγωγή των αποβλήτων στη βαθμίδα επίπλευσης, πρέπει να αφαιρεθούν τα διάφορα στερεά σωματίδια. Αναλόγως της ποσότητας και ποιότητας αυτών, εφαρμόζονται τα εξής:

 Καλαθοεσχάρα στην είσοδο του αντλιοστασίου (για αποχετευτικούς αγωγούς σε μεγάλο βάθος)

  • Αυτοκαθαριζόμενη κεκλιμένη εσχάρα (σε ειδικό κανάλι του αγωγού προσαγωγής)

 

Λεπτοεσχαρισμός

Χρησιμοποιείται συνήθως αυτοκαθαριζόμενο περιστρεφόμενο κόσκινο με διάκενο οπών 0,5mm. Για το ξέπλυμα του κόσκινου, γίνεται σύνδεση με παροχή ζεστού νερού. Το κόσκινο εγκαθίσταται σε τέτοιο ύψος ώστε  τα εσχαρίσματα να απορρίπτονται σε κάδο απορριμμάτων.

 

Δεξαμενή εξισορρόπησης και ομογενοποίησης (Buffer tank)  

Μετά τον εσχαρισμό, τα υγρά απόβλητα ρέουν σε υπόγεια δεξαμενή εξισορρόπησης και ομογενοποίησης. Η δεξαμενή ανακατεύεται επαρκώς (συνεχόμενα ή διακοπτόμενα) μέσω υποβρύχιου αναδευτήρα.

 

Χημική Προεπεξεργασία

Μέσω προσθήκης χημικών, κροκίδωσης και συσσωμάτωσης, τα ρυπαντικά συστατικά διαμορφώνουν μεγαλύτερα μόρια ώστε στη συνέχεια στη διεργασία επίπλευσης να είναι ευκολότερα διαχωρίσιμα από το υγρό. Η κατανάλωση χημικών εξαρτάται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων και τη τιμή του pH. 

 

Μονάδα επίπλευσης AS-FLOT

Τα προεπεξεργασμένα απόβλητα τροφοδοτούνται στη διάταξη επίπλευσης AS-FLOT DAF.

Μέσω του συστήματος αεροσυμπιεστή, οι παραγόμενες μικροφυσσαλίδες αέρα προσκολλώνται στα λίπη ενισχύοντας την άνωση τους, ώστε αυτά να επιπλεύσουν προς την επιφάνεια ταχύτερα. Τα λίπη συσσωρεύονται στην επιφάνεια της δεξαμενής όπου διαμορφώνεται ένα στρώμα αφρώδους λάσπης (επιφανειακή λάσπη). Το στρώμα αυτό αφαιρείται περιοδικά από ένα αυτόματο ξέστρο και απορρίπτεται σε δοχείο συλλογής.

Παράλληλα, τα χονδρόκοκκα στερεά των υγρών αποβλήτων καθιζάνουν στο πυθμένα της διάταξης (καθιζάνουσα λάσπη).

Η  επιφανειακή και η καθιζάνουσα λάσπη συγκεντρώνεται μέσω βαρύτητας κάτω από τη διάταξη της επίπλευσης και μέσω κοχλιωτής αντλίας τροφοδοτείται το μίγμα της λάσπης σε δεξαμενή αποθήκευσης  ή αφυδατωτή.

Η μονάδα επίπλευσης AS-FLOT DAF προσφέρεται με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τη χημική υποστήριξη για ημιαυτόματη ή απολύτως αυτόματη λειτουργία μέσω PLC με οθόνη αφής.