Γαλβανιστήρια

Εφαρμογή Φυσικοχημικών Διεργασιών για την εξουδετέρωση των υγρών αποβλήτων και την αφυδάτωση της ιλύος σε φιλτρόπρεσσα.

Παράδειγμα εφαρμογής:

Προέλευση υγρού απόβλητου: 

  • Ηλεκτρογαλβάνισμα

Ημερήσιος όγκος αποβλήτου:         

  • Q = 20 m3/d

 Ρυπαντικό φορτίο αποβλήτου:        

  • Zn= 80 mg/l
  • Διαλυμένα ανόργανα συστατικά= 1300 mg/l
  • pH= 12

Παράμετροι εξόδου:                         

  • Zn= 1 mg/l
  • Διαλυμένα ανόργανα συστατικά= 1000 mg/l
  • pH= 6 – 8