Φίλτρο Συσσωμάτωσης Ελαιοδιαχωριστή

Downloads

Videos

Περιγραφή προϊόντος

Φίλτρο Συσσωμάτωσης Ελαιωδών για εφαρμογή σε ελαιοδιαχωριστές.

Διατίθετα σε διάφορα μεγέθη, για ονομαστική παροχή από 1lt/sec έως 150 lt/sec. Σχεδιασμός σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-858.

Προαιρετικός εξοπλισμός: Ανοξείδωτο φλοτέρ σφράγισης εξόδου και αποφυγή διαρροής ελαίων στον αποδέκτη.