AS-HSBR

Downloads

Videos

Περιγραφή προϊόντος

Η compact μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων AS-HSBR κατασκευάζεται από τον οίκο ASIO s.r.o. Τσεχίας και προορίζεται για την επεξεργασία αστικών λυμάτων που παράγονται σε πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, καταλύματα και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις. Η compact μονάδα AS-HSBR παραδίδεται ως ένα ολοκληρωμένο και προκατασκευασμένο σύνολο, το οποίο περιλαμβάνει τις επιμέρους βαθμίδες επεξεργασίας εντός ενός συγκροτήματος δεξαμενών. Το συγκρότημα των δεξαμενών είναι κατάλληλο για άμεση υπόγεια ή υπέργεια τοποθέτηση, ενώ εντός αυτού ενσωματώνεται το δίκτυο σωληνώσεων και αερισμού για τη λειτουργία της μονάδας.

Η μέθοδος βιολογικής επεξεργασία λυμάτων τύπου SBR (Sequential Batch Reactor), βασίζεται σε ενεργό ιλύ (βιομάζα). Η διαφοροποίηση σε σχέση με την συμβατική σχεδίαση αντιδραστήρα ενεργού ιλύος είναι ότι στον αντιδραστήρα διαλείποντος έργου ή εναλλασσόμενης λειτουργίας (SBR), οι φάσεις της επεξεργασίας διαχωρίζονται χρονικά και όχι χωρικά καθώς οι φάσεις της τροφοδοσίας, του αερισμού, της καθίζησης και της εκκένωσης, διαδέχονται η μια την άλλη. Έτσι, δεν απαιτούνται ξεχωριστές δεξαμενές αερισμού και καθίζησης αλλά οι δυο αυτές διεργασίες πραγματοποιούνται σε μια κοινή δεξαμενή. Βασικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας SBR είναι η εύκολη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η εγκατάσταση έχει μεγάλη ικανότητα εξισορρόπησης της παροχής λόγω του όγκου εξισορρόπησης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μεθόδου SBR. Οι διακυμάνσεις και οι έντονες αιχμές του οργανικού ή υδραυλικού φορτίου απορροφούνται πολύ εύκολα και δεν έχουν καμία επίπτωση στο βαθμό καθαρότητας της εκροής. Με τον τρόπο αυτό, η compact μονάδα AS-HSBR μπορεί να λειτουργήσει απροβλημάτιστα με φορτία από 50% έως 110% της ονομαστικής δυναμικότητας.

Το σύστημα πραγματοποιεί 3-4 κύκλους λειτουργίας ημερησίως. Ένας πλήρης κύκλος λειτουργίας περιλαμβάνει το χρόνο τροφοδοσίας, το χρόνο αερισμού (βιοαποδόμησης), το χρόνο καθίζησης και το χρόνο άντλησης των επεξεργασμένων λυμάτων. Η διάρκεια κάθε φάσης είναι καθορισμένη από τον κατασκευαστή αλλά μπορεί να ρυθμιστεί και από τον χειριστή της μονάδας. Ο συνήθης συνολικός χρόνος ενός κύκλου είναι 6-8 ώρες.

1. Πρωτοβάθμια καθίζηση: Εδώ αφαιρούνται τα χονδρόκοκκα στερεά από τα υγρά απόβλητα.

2. Εξισορρόπηση: Μέσω του όγκου εξισορρόπησης αποθηκεύονται τα προεπεξεργασμένα λύματα. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα απορρόφησης μεγάλων αιχμών του υδραυλικού και οργανικού φορτίου.

3. Βιοαντιδραστήρας SBR: Εδώ λαμβάνει χώρα ο βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος. Οι τρεις φάσεις που ξεχωρίζουν είναι η ανάμειξη, ο αερισμός και η τελική καθίζηση. Με το τέλος της άντλησης των επεξεργασμένων λυμάτων προς διάθεση, ο κύκλος αρχίζει ξανά.

4. Αποθήκευση ιλύος: Η περίσσεια βιομάζα (ενεργός ιλύς) απομακρύνεται σε προκαθορισμένα διαστήματα ώστε να διατηρείται σταθερή η συγκέντρωση των μικροοργανισμών στη δεξαμενή SBR. Η σταθεροποιημένη περίσσεια ιλύς οδηγείται στη δεξαμενή ιλύος

Η compact μονάδα AS-HSBR αποτελεί ενιαία αυτοφερόμενη ορθογωνική κατασκευή, κατασκευασμένη από πάνελ ενισχυμένου πολυπροπυλενίου και είναι κατάλληλη για άμεση υπόγεια ή υπέργεια τοποθέτηση.

Για τη σειρά AS-HSBR PPn, μετά την τοποθέτηση στο σκάμμα, απαιτείται περιμετρική σκυροδέτηση του εξωτερικού τοιχώματος της δεξαμενής για παραλαβή των στατικών φορτίων. Για τον ακριβή τρόπο σκυροδέτησης συμβουλευτείτε το αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο.

Για περιπτώσεις όπου δεν επιθυμείται ή δεν είναι δυνατή η σκυροδέτηση, προσφέρεται η σειρά AS-HSBR PPs (SelfSupporting) με επιπλέον εσωτερικές ενισχύσεις. Η σειρά PPs μπορεί να επιχωθεί άμεσα, με άμμο ή χώμα, χωρίς να δεν απαιτείται πλευρική σκυροδέτηση ή πλάκα οροφής.  Η δεξαμενή PPs είναι σχεδιασμένη για να αντεπεξέλθει στις συνήθεις φορτίσεις χωμάτων και όχι σε φορτία από διερχόμενα αυτοκίνητα / φορτηγά ή ανέγερση κτιρίων ή άλλων δεξαμενών. Για την περίπτωση που η δεξαμενή θα δέχεται φορτία από διερχόμενα αυτοκίνητα / φορτηγά θα πρέπει να γίνει περιμετρική σκυροδέτηση της δεξαμενής.

Για υπέργεια τοποθέτηση όπου δεν επιθυμείται ή δεν είναι δυνατή η βαθιά εκσκαφή (πχ. υψηλός υδροφόρος), προσφέρεται η σειρά AS-HSBR R με εξωτερικές ενισχύσεις. Η σειρά RPPs μπορεί να τοποθετηθεί υπέργεια ή ημι-υπόγεια, χωρίς να δεν απαιτείται πλευρική σκυροδέτηση ή πλάκα.

Η μονάδα διαθέτει διπλό σύστημα αερισμού: έναν κύριο ανεξάρτητο φυσητήρα για τον υποβρύχιο αερισμό της βιολογικής βαθμίδας SBR και έναν δευτερεύοντα ανεξάρτητο φυσητήρα για τη λειτουργία των air-lift.  Η προσθήκη του απαιτούμενου αέρα στον SBR γίνεται μέσω υποβρύχιων διαχυτών τύπου μεμβράνης λεπτής φυσαλίδας που τροφοδοτούνται από τον κύριο φυσητήρα. Οι φυσητήρες εγκαθίστανται γειτονικά της μονάδας βιολογικού καθαρισμού (εξωτερικά της δεξαμενής), σε ειδικό στεγανό πλαστικό φρεάτιο-μηχανοστάσιο κατάλληλων διαστάσεων για τον επαρκή αερισμό των φυσητήρων και με κατάλληλες θυρίδες αερισμού.

Η μονάδα φέρει κατάλληλες ανθρωποθυρίδες επίσκεψης και ελέγχου στην οροφή με αντίστοιχα πλαστικά καλύμματα. Τα ανοιγομένα καπάκια της μονάδας επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση και εργασία του χειριστή.

Η δυναμικότητα της μονάδας AS-HSBR ορίζεται σε μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού, όπου 1 ΜΙΠ ισούται με οργανικό φορτίο BOD5=60 gr/day και υδραυλικό φορτίο 150 lt/day.

Η ποιότητα της επεξεργασμένης εκροής, εκπληρώνει τα παρακάτω όρια, βάση της ελληνικής νομοθεσίας ΚΥΑ 5673/400/97:

    • Συγκέντρωση BOD5                                         : <25 mg /lt
    • Συγκέντρωση COD                                          : <125 mg /lt
    • Αιωρούμενα στερεά                                      : <35 mg / lt
    • Βαθμός επεξεργασίας                                   : >95%
    • pH                                                                          : 6-8