Aquatec VFL oval AT30-AT250

Downloads

Videos

Περιγραφή προϊόντος

Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AQUATEC VFL AT30-250 Oval & AT30-225 Oval iPS παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση με όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά τους μέρη προεγκατεστημένα. Παράγονται σε δύο σειρές: τη σειρά Oval και τη σειρά AT Oval iPSμε ενσωματωμένο αντλιοστάσιο ανύψωσης.

Η compact μονάδα AQUATEC VFL AT30-250 Ovalδιαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE ως προς το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ12566-3 για μικρές τυποποιημένες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, δήλωση CE κατασκευαστή για συμμόρφωση με τα όρια της ευρωπαϊκής οδηγίας EC 91/271 εκδ.98/15 (ΚΥΑ 5673/400/98) καθώς και πιστοποιητικό κατασκευαστή κατά ISO 9001 και ISO 14001 στο σχεδιασμό και κατασκευή μικρών τυποποιημένων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων.

 Τα βασικά μοντέλα ΑΤ30-250 Oval εξυπηρετούν παροχές λυμάτων με ισοδύναμο πληθυσμό από 30 έως 250 άτομα (Μ.Ι.Π.) ενώ για μεγαλύτερες παροχές γίνεται συνδυασμός από δύο ή περισσότερα βασικά μοντέλα.

 Η compact μονάδα βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AT30-250 Oval αποτελεί μια ενιαία αυτοφερόμενη κατασκευή, σχήματος οβάλ, κατασκευασμένη από φύλλα ενισχυμένου πολυπροπυλενίου.  Παραδίδεται ως ένα ολοκληρωμένο και προκατασκευασμένο σύστημα, με όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά του μέρη προεγκατεστημένα και το οποίο σύστημα περιλαμβάνει τις επιμέρους βαθμίδες επεξεργασίας εντός της ενιαίας δεξαμενής. Εντός αυτής ενσωματώνεται το δίκτυο σωληνώσεων και αερισμού για τη λειτουργία της μονάδας. Σε ειδικό ανεξάρτητο φρεάτιο και ενσωματωμένο στη δεξαμενή, τοποθετούνται οι φυσητήρες (με τάση λειτουργίας 220V) ενώ ο ηλεκτρολογικός πίνακας ισχύος / αυτοματισμού καθώς και η (προαιρετική) δεξαμενή χλωρίωσης τοποθετούνται εξωτερικά της δεξαμενής.

Ο σχεδιασμός της μονάδος επιτρέπει την άμεση υπόγεια τοποθέτηση και επίχωση σε σκάμμα ανάλογων διαστάσεων, χωρίς πλευρική σκυροδέτηση ή πλάκα οροφής (αυτοστηριζόμενη δεξαμενή – Self-Supporting tank). Δεν επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων πάνω από τη δεξαμενή.

Η μονάδα φέρει κατάλληλης διαμέτρου διάταξη σύνδεσης με τον αγωγό λυμάτων και κατάλληλες ανθρωποθυρίδες επίσκεψης και ελέγχου (με ανοιγόμενα καπάκια)  στο άνω μέρος που επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση και εργασία του χειριστή για τον έλεγχο λειτουργίας. Οι θυρίδες είναι από υλικό που δεν προσβάλλεται από οξείδωση και φέρουν κλειδαριά για ασφάλιση από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

 Η σειρά AT Oval iPS φέρει ενσωματωμένο αντλιοστάσιο ανύψωσης με είσοδο λυμάτων χαμηλά, για την περίπτωση που ο αποχετευτικός αγωγός βρίσκεται σε μεγάλο βάθος.

 Η τεχνολογία της compact μονάδας βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AQUATEC VFL AT30-250 Oval βασίζεται στη μέθοδο βιολογικής επεξεργασία λυμάτων με ενεργό ιλύ (βιομάζα), σε βιοαντιδραστήρα χαμηλής φόρτισης, συνεχούς ροής και πλήρους ανάδευσης. Ο βιοαντιδραστήρας περιλαμβάνει αναερόβιο, ανοξικό και αερόβιο τμήμα με συνεχή ανακυκλοφορία. Η μονάδα διαθέτει μεγάλη ικανότητα εξισορρόπησης της παροχής και εύκολη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες καθώς οι διακυμάνσεις και οι έντονες αιχμές του οργανικού ή υδραυλικού φορτίου απορροφούνται πολύ εύκολα και δεν έχουν καμία επίπτωση στο βαθμό καθαρότητας της εκροής.

Διακρίνονται οι εξής θάλαμοι και διεργασίες:

1. Πρωτοβάθμια καθίζηση: Εδώ απαλλάσσονται τα λύματα από τα χονδρόκοκκα στερεά.

2. Βιοαντιδραστήρας: Εδώ λαμβάνει χώρα ο βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος.

3. Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης: Εδώ λαμβάνει χώρα η καθίζηση και ο διαχωρισμός της ενεργού ιλύος από το επεξεργασμένο μεικτό υγρό και η έξοδος του  διευγασμένου νερού προς τον αποδέκτη.

4. Αποθήκευση ιλύος: Η περίσσεια βιομάζα (ενεργός ιλύς) απομακρύνεται σε προκαθορισμένα διαστήματα ώστε να διατηρείται σταθερή η συγκέντρωση των μικροοργανισμών στη δεξαμενή. Η σταθεροποιημένη περίσσεια ιλύς οδηγείται στη δεξαμενή ιλύος.
 Διάγραμμα ροής  AQUATEC VFL AT30-250 Oval


  1. Αναερόβιες & ανοξικές ζώνες, λαβύρινθος κάθετης ροής «Vertical Flow Labyrinth VFL»
  2. Αερόβιος θάλαμος (δεξαμενή αερισμού)
  3. Θάλαμος δευτεροβάθμιας καθίζησης
  4. Όγκος εξισορρόπησης
  5. Εσωτερική ανακυκλοφορία
  6. Ανακυκλοφορία ιλύος
  7. Υποβρύχιοι διαχύτες μεμβράνης λεπτής φυσαλίδας
  8. Ρυθμιστής ροής