Κατασκευή βιολογικού SBR στο ξενοδοχείο Eurotel Princess – Καλύβες Χαλκιδική (01/06/2015)

Tο ξενοδοχειακό συγκρότημα Eurotel Princess πέντε αστέρων (5*) στις Καλύβες Χαλκιδικής, δυναμικότητας πεντακοσίων εξήντα (560) κλινών επέλεξε την ανάθεση της κατασκευής της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού στην ΕΝΥΑ Engineering. Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων εξυπηρετεί το συγκρότημα με ισοδύναμο πληθυσμό (ΙΠ) 900 ατόμων τα λύματα των οποίων συλλέγονται μέσω του αποχετευτικού δικτύου. Τα απόβλητα είναι «αστικού» χαρακτήρα συν τα υγρά απόβλητα των διαφόρων εστιατορίων και θεματικών ταβερνών που προβλέπονται. Με την κατασκευή της ΜΒΚ, τα παραγόμενα λύματα του ξενοδοχείου επεξεργάζονται με τεταρτοβάθμια επεξεργασία (μείωση θρεπτικών και απολύμανση) και η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων τα καθιστά ικανά, ώστε να διατεθούν για εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορεά εντός των ορίων του ξενοδοχείου,  βάση των απαιτήσεων του πίνακα 1 της ΚΥΑ145116.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

-Compact μηχάνημα προεπεξεργασίας με διάταξη περιστρεφόμενου κόσκινου και εξάμμωση – λιποσυλλογής.
-Δεξαμενή εξισορρόπησης από οπλισμένο σκυρόδεμα.
-Δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας ενεργού ιλύος, τύπου SBR από οπλισμένο σκυρόδεμα.
-Δεξαμενή χλωρίωσης – επαφής από οπλισμένο σκυρόδεμα.
-Compact μηχάνημα μικροδιήθησης
-Απολύμανση μέ μονάδα UV.
-Δεξαμενή ιλύος.
-Μηχανική Αφυδάτωση ιλύος.

Φωτογραφίες έργου