Εγκατάσταση Προκατασκευασμένου Συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων, τύπου MBBR-IFAS, δυναμικότητας 1200 ΜΙΠ. (19/05/2022)

Μόλις σε μία μόνο εβδομάδα και σε έκσταση 200m2, στήθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί, η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, δυναμικότητας 1200 ατόμων, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στον Προμαχώνα Σερρών.

Η καρδιά της όλης Εγκατάστασης αποτελείται αναμφισβήτητα από τον βιοαντιδραστήρα MBBR-IFAS, με βαθμίδα νιτροποίησης και απονιτροποίησης και ενσωματωμένη δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης με lamellas.

Ο αρχικός εσχαρισμός και η απομάκρυνση όλων των στερεών έως 6mm, πριν την είσοδο των λυμάτων στο αντλιοστάσιο ανύψωσης, εξασφαλίζεται από μια αυτόματα καθαριζόμενη καδοεσχάρα FB-Procedes.

Φωτογραφίες έργου