Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων τύπου SBR στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Βαγιοχωρίου, δυναμικότητας 1200ΜΙΠ (30/09/2019)

H Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Βαγιοχωρίου επεξεργάζεται τα υγρά απόβλητα με τη μέθοδο της αερόβιας επεξεργασίας ενεργού ιλύος σε αντιδραστήρα τύπου SBR. Η προτεινόμενη τεχνολογία βασίζεται στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία της ENYA Engineering, έχοντας κατασκευάσει και λειτουργήσει μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων ενεργού ιλύος και ειδικά τύπου SBR.

Η όλη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) αποτελείται από:

  • Δεξαμενή Εξάμμωσης – Προκαθίζησης,
  • Δεξαμενή Ομογενοποίησης και Εξισορρόπησης,
  • Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας ενεργού ιλύος SBR με νιτροποίηση / απονιτροποίηση
  • Μονάδα απολύμανσης – χλωρίωσης
  • Μονάδα αποθήκευσης περίσσειας ιλύος

Επί τόπου κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα, συγκρότημα υπόγειων στεγανών δεξαμενών που περιλαμβάνει θάλαμο προκαθίζησης και εξάμμωσης, θάλαμο εξισορρόπηση ροής και τροφοδοσίας λυμάτων προς το βιολογικό SBR και θάλαμο αποθήκευσης λάσπης.

Η βιολογική επεξεργασία πραγματοποιείται σε δίδυμο προκατασκευασμένο συγκροτήμα που περιλαμβάνει 2 υπέργειες compact μονάδες SBR βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, δυναμικότητας 600ΜΙΠ έκαστη.

Η κάθε επιμέρους γραμμή επεξεργασίας εξυπηρετει τα παρακάτω φορτία:

  • Μέγιστος Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός  : 600 διαμένοντες
  • Μέγιστη Ημερήσια παροχή Λυμάτων     : 120 m3/day
  • Μέσο ημερήσιο φορτίο BOD5 Λυμάτων : 36 kg/day

Συνολικός χρόνος κατασκευής έργου 30 ημέρες.

Φωτογραφίες έργου