Ανακατασκευή ΜΒΚ στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης (10/08/2012)

Η ΜΒΚ του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου, δέχεται τα στραγγίσματα από τις πρέσσες των σκουπιδιών και τα νερά πλύσης των απορριματοφόρων. Η μονάδα, που λειτουργούσε υπό την αρχική της μορφή από το 1998, ανακατασκευάστηκε και παραδόθηκε σε λειτουργία την εβδομάδα αυτή. Η ανάδοχος εταιρία ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΕ, ανέθεσε στην ΕΝΥΑ όλες τις εργασίες ανακατασκευής.

Η μονάδα είναι τύπου SBR και εξοπλίστηκε με νέες αντλίες εισαγωγής και εξαγωγής λυμάτων, νέο φυσητήρα για τον αερισμό και νέες αντλίες για την λειτουργία της μονάδας αφυδάτωσης ιλύος.  Oλόκληρη η μονάδα του SBR ελέγχεται με ένα σύγχρονο λογισμικό από τον νέο πίνακα και PLC που εγκαταστάθηκε.

Στα πλαίσια της εργολαβίας, κατασκευάστηκε ακόμη, ένα νέο αντλιοστάσιο μεταφοράς ομβρίων υδάτων, με παροχή 150 m3/hr,  από την έξοδο των ελαιοδιαχωριστών του ΣΜΑ προς το δίκτυο ομβρίων.

Φωτογραφίες έργου