Ανακατασκευή – Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στο ξενοδοχείο PORTO-CARRAS, Σιθωνία Χαλκιδικής (30/06/2021)

«Έργο: Ανακατασκευή – Αναβάθμιση υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στο Ξενοδοχείο Porto Carras, Σιθωνία Χαλκιδικής».

Μετατροπή του κλασσικού βιοαντιδραστήρα σε βιοαντιδραστήρα SBR με νιτροποίηση και απονιτροποίηση. Χρησιμοποιήθηκαν οι υφιστάμενες δεξαμενές από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς να απαιτηθούν νέες δομικές προσθήκες.

Εγκατάσταση νέας compact μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων, με εσχαρισμό, εξάμμωση, λιποσυλλογή και συμπίεση εσχαρισμάτων

Τοποθέτηση ενός πλωτού επιφανειακού αεριστήρα AQUATURBO και ενός πλωτού υπερχειλιστή εκκένωσης δεξαμενής Aquadecant AD 150-G του συνεργαζόμενου οίκου Aquasystems International N.V. στην δεξαμενή SBR.

Τοποθέτηση νέων αντλιών τροφοδοσίας λυμάτων, ανύψωσης επεξεργασμένων SBR και εξαγωγής περίσσειας ιλύος, του οίκου FLYGT.

Νέες καλωδιώσεις και σωληνώσεις

Λογισμικό ελέγχου SBR

Εγκατάσταση νέας μονάδας αφυδάτωσης λυματολάσπης, τύπου volute screwpress (κοχλιωτός αφυδατωτής ιλύος).

Αναβάθμιση συστημάτων απολύμανσης επεξεργασμένων υδάτων.

Φωτογραφίες έργου